Kenan Genç - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / istanbul SMMM, istanbul Mali Müşavir, istanbul Vergi, istanbul Muhasebe, istanbul Sosyal Güvenlik, istanbul Mali Müşavirlik, istanbul Yeminli Mali Müşavirlik, SMMM, YMM, Müşavirlik Hizmetleri istanbul/KOCAELİ
 
   MÜŞTERİ NO:
  ŞİFRE:
 
  Kenan Genç
  ANA SAYFA      HAKKIMIZDA      HİZMETLERİMİZ      FOTO GALERİ      İLETİŞİM     
.
.

 

Z Raporunun Ertesi Gün Alınması
.
.
  Metin boyutu: 10 20 30 40 50 Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi ONBİRİNCİ DAİRE 1996 4113 1995 4779 12/11/1996 KARAR METNİ HER İŞ GÜNÜNÜN SONUNDA ALINMASI GEREKEN "Z" RAPORUNUN ERTESİ GÜNÜ ALINMIŞ OLMASI SEBEBİYLE 3100 SAYILI KANUNUN MÜKERRER 8/2.MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA KESİLEN USULSÜZLÜK CEZASININ YERİNDE OLDUĞU HK. Ödeme kaydedici cihaz kullanan yükümlü şirketin, her bir iş gününün sonunda alması gereken Z raporunu ertesi günü aldığının tespiti üzerine 3100 sayılı Kanunun mükerrer 8.maddesi hükmü uyarınca usulsüzlük cezası kesilmiştir. Hatay 2.Vergi Mahkemesi 16.5.1994 gün ve 1994/142 sayılı kararıyla, olayda, 6.1.1994 tarihinin iş günü sonunda alınması gereken Z raporunun ertesi günü saat 08:56'da alındığının anlaşıldığı, bir gün içindeki satış hasılatını tespite yarayan ve mali bilgilerin istenildiği şekilde günü gününe kayıt altında tutularak muhafazası ve kontrolüne hizmet eden günlük Z raporunun ertesi gün sabah alınmış olması, rapordan beklenen fonksiyonu ortadan kaldırır nitelikte görülmediğinden kesilen cezada isabet bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu ceza kaldırılmıştır. Vergi dairesi müdürlüğünce, kesilen usulsüzlük cezasının yasal ve yerinde olduğu ileri sürülerek mahkeme kararının bozulması istenilmektedir. Uyuşmazlık, ödeme kaydedici cihaz kullanan yükümlü şirketin her bir işgününün sonunda alması gereken Z raporunu ertesi günü aldığının tespiti üzerine 3100 sayılı Kanunun mükerrer 8/2.maddesi hükmü uyarınca usulsüzlük cezası kesilmesinden doğmuştur. 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun mükerrer 8/2.maddesinde, ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetinde bulunan yükümlülerin Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara uymamaları halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa bağlı "Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvelde" yer alan birinci derece usulsüzlük cezasının beş katı ile cezalandırılacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır. Aynı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 20 sıra nolu Tebliğin (2-d) bölümünde, ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle satış yapılan her bir iş gününün sonunda Z raporunun (günlük kapanış raporu) alınmaması fiilinin yukarıda anılan Kanun hükmü uyarınca birinci derecede usulsüzlük cezasını gerektirdiği belirtilmiştir. Öte yandan, 9 sıra nolu Tebliğin, "Günlük Kapanış Fişinin (Z raporu) Alınması ve Muhafazası" başlıklı (5).bölümünde, ödeme kaydedici cihazlarda yer alan ve vergi matrahının tayinine esas olan bilgiler, rulolarda ve günlük kapanış fişinin (Z raporunun) alınmasıyla mali hafızada kayıt altına alınacağı, günlük fişler (Z raporu), bir iş günü içerisinde cihaz kullanmak suretiyle yapılan satışlara ilişkin bilgileri, elde edilen hasılatı, tahsil olunan katma değer vergisini ayrıntılı olarak veren, müteselsil sıra numarası taşıyan bir rapor olduğu açıklanmış, (5-a) bölümünde ise, her bir iş gününün sonunda mutlaka kapanış fişinin (Z raporu) alınacağı ve müteselsil sıra numarasına göre, Vergi Usul Kanununun defter ve belgelerin saklanmasına ilişkin hükümlerinde yazılı süreler içerisinde işletmede muhafaza edileceği hükmü öngörülmüştür. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre, ödeme kaydedici cihaz kullanan mükelleflerin her bir iş gününün sonunda, günlük satış hasılatı ve günlük tahsil edilen katma değer vergisini ayrıntılı olarak veren ve Z raporu olarak adlandırılan günlük kapanış raporunu alacakları, aksi halde 3100 sayılı Kanunda öngörülen cezaya muhatap olacakları anlaşılmaktadır. Olayda, yükümlü şirket tarafından 6.1.1994 gününde alınması gereken Z raporunun izleyen günde alındığı sabit olup, bu haliyle yukarıda anılan mevzuat hükümlerine uyulmadığı, dolayısıyla usulsüzlük fiilinin işlendiği açıktır. Bu durumda, 3100 sayılı Kanunun usule ilişkin hükümlerine riayet etmeyen yükümlü şirket adına kesilen usulsüzlük cezasını yazılı gerekçe ile kaldıran vergi mahkemesi kararında yasaya uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, Hatay 2.Vergi Mahkemesinin 16.5.1994 gün ve 1994/142 sayılı kararının bozulmasına karar verildi. (MT/ES)
 
.

Copyright 2011 kenangenc.com Tüm Hakları Saklıdır.  

Web Tasarım: Gebze AJANS